Autoliike Miettisen asiakasrekisterin tietosuojakäytäntö

Autoliike Miettinen käyttää asiakastietoja tarjotakseen asiakkailleen parempaa ja yksilöllisempää palvelua koko asiakassuhteen keston ajan. Tarjoamme erilaisia autojen ja niiden tarvikkeiden hankintaan, huoltoon, käyttöön, katsastukseen, rahoitukseen liittyviä ja muita autoiluun liittyviä palveluita ja hyödykkeitä. Tässä selosteessa rekisterinpitäjällä tarkoitetaan Autoliike Miettistä ja rekisteröidyllä henkilöä, jonka tietoja käsitellään asiakasrekisterissä.

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, palvelun laadun valvonta sekä liiketoiminnan kehittäminen. Henkilöstä tulee rekisteröity, jos henkilö tekee ostoksen rekisterinpitäjältä, pyytää tarjouksen, varaa koeajon, liittyy postituslistalle tai asioi rekisterinpitäjän kanssa muulla tavalla.

Rekisteröidylle voidaan lähettää asioinnin jälkeen asiakastyytyväisyyskysely tekstiviestillä ja/tai sähköpostitse.

Autoliike Miettisen nettisivustojen (www.autoliikemiettinen.fi) kävijöistä kerätään evästeiden avulla tietoja tilastointitarkoituksessa, asiakasta mahdollisesti kiinnostavan sisällön tarjoamiseksi, markkinoinnin tehokkuuden mittaamiseksi ja sivuston toiminnan optimoimiseksi.

2. Tietojen käsittelyn perusteet

Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla asiakassuhteen kautta muodostunut rekisterinpitäjän oikeutettu etu, asiakkaan tekemä sopimus tai lakisääteinen velvoite. Sähköinen suoramarkkinointi perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

3. Henkilötietojen lähteet

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään mm. myymälässä asioinnin yhteydessä, rekisterinpitäjän nettisivuilta lähetettyjen lomakkeiden kautta, puhelimitse ja sähköpostitse. Nettisivujen kävijöistä kerätään tietoja evästeiden avulla. Henkilötietoja saadaan myös seuraavista lähteistä:
– TrafiComin ajoneuvorekisteri silloin kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välille on muodostunut asiakassuhde. Ajoneuvorekisteristä saadaan rekisterinumeron perusteella ajoneuvon tekniset tiedot sekä omistajien ja haltijoiden nimet ja osoitteet.
– Rekisterinpitäjän edustamien automerkkien maahantuojat. Tietoja saadaan mm. nettisivujen lomakkeilta.
– Rekisterinpitäjän edustamien automerkkien valmistajat. Tietoja saadaan mm. ajoneuvojen lähettämien huoltopyyntöjen kautta.
– Autoalan nettisivustoilta (esim. nettiauto.fi, autotalli.fi ja tori.fi) lähetetyt lomakkeet
– Rahoitusyhtiöiden nettisivustoilta lähetetyt lomakkeet

4. Rekisterin tietosisältö

Keräämme rekisteröidyistä asioinnin ja yhteydenpidon kannalta oleelliset henkilön perustiedot; kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, sähköisen suoramarkkinoinnin suostumustiedot sekä muut asiakkaan antamat tiedot. Henkilötunnusta käsittelemme, jos asiakas maksaa ostoksensa laskulla tai luotolla, hakee rahoituspäätöstä, tilaa autoonsa uuden avaimen, tekee auton tilaus-/kauppasopimuksen tai koeajovarauksen ja muissa lain sallimissa tilanteissa. Koeajovarauksen yhteydessä tarkistamme ajo-oikeuden.

Asiakkaan hakiessa alustavaa rahoituspäätöstä nettisivujemme lomakkeella käsittelemme edellä mainittujen tietojen lisäksi seuraavia tietoja: Henkilötunnus, työsuhteen tyyppi, ammatti, työnantaja, asumismuoto, siviilisääty, asevelvollisuuden suorittaminen, onko hakijalla ajokortti ja onko hakija poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö.

Autokaupan yhteydessä käsittelemme tarkempia tunnistetietoja voimassa olevan lainsäädännön (esim. ns. rahanpesulaki 444/2017) mukaisesti. Asioinnista kertyy tapahtumahistoriaa, joka on yhdistettävissä asiakkaaseen.

Ajoneuvoon liittyviä tietoja ovat mm. auton merkki, malli, rekisterinumero, valmistenumero ja muut tarvittavat ajoneuvon tunnistetiedot, ajetut kilometrit sekä muut tarvittavat käyttötiedot, ajoneuvon ostotapahtumat sekä huolto- ja muut toimenpiteet, auton vaihtosuunnitelma.

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty, tai sen ajan kuin säilyttäminen on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi tai mahdollisten korvausvaatimusten tai riitaisuuksien ratkaisemiseksi. Kirjanpidosta säädetyt lait myös velvoittavat pitämään kirjaa liiketoiminnasta sekä säilyttämään kirjanpitomateriaalia laissa määritellyn ajan.

6. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterin ulkopuolelle muutoin kuin asiakkaan auton maahantuojalle takuuseen, huoltoon tai muihin kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviin toimiin liittyen. Tietoja luovutetaan tarvittavin osin myös rahoitusyhtiöiden ja vakuutusyhtiöiden käyttöön.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa maahantuojan ja valmistajien velvollisuuksien hallinnoimiseen sekä näihin velvollisuuksiin liittyvän tiedottamisen hoitamiseen, takuisiin, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä sähköisiin palveluihin liittyen. Takuukorjauksissa, huolloissa ja muissa vastaavissa toimenpiteissä käytetään alihankkijoita, joille siirretään tarpeelliset tiedot tehtävän suorittamiseksi.

Voimme luovuttaa tietoja viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi.

7. Tietojen luovuttaminen EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle

Emme luovuta henkilötietoja EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle.

8. Tietojen suojaaminen

Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella salasanan ja käyttäjätunnusten takana. Henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Kirjalliset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti. Tietoja käsittelevät vain työntekijät, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeen päästä tietoihin. Tietoja käsitellään vain silloin kun se on tarpeen tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin.
 

9. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on tietosuoja-asetukseen (EU 2016/679) sekä muuhun lainsäädäntöön perustuvat oikeudet:

  • Asiakkaalla on tietosuoja-asetukseen (EU 2016/679) sekä muuhun lainsäädäntöön perustuvat oikeudet:
  • Oikeus vastaanottaa asiakasta koskevat henkilötiedot esim. tietojen tarkastamiseksi tai siirtämiseksi toiseen rekisteriin.
  • Oikeus vaatia asiakasta koskevien virheellisten tietojen korjaamista.
  • Oikeus sallia ja kieltää sähköinen suoramarkkinointi.
  • Oikeus muuttaa muita henkilötietojen käsittelyn suostumuksia.
  • Oikeus rajoittaa, vastustaa ja estää tietojensa käsittelyä.
  • Oikeus tulla unohdetuksi.
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
  • Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisterinpitäjä voi rajoittaa asiakkaan pyyntöä siltä osin kun asiakkaan oikeudet ovat ristiriidassa rekisterinpitäjälle laissa määrättyjen velvoitteiden kanssa. Mikäli asiakas haluaa käyttää yllä olevia oikeuksiaan, hänen tulee olla kirjallisesti yhteydessä kohdassa 10 mainittuun yhteyshenkilöön.

10. Yhteystiedot tietosuojakäytäntöä koskevissa asioissa

Rekisterinpitäjä: Autoliike Miettinen, Neulalammentie 2, 70780 KUOPIO. 

Puh. (017) 264 7600 (vaihde), myynti@autoliikemiettinen.fi
Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Virpi Lammi, puh. 044 0647 613, virpi.lammi@autoliikemiettinen.fi